1256 Park Street, Stoughton, Ma.

1256 Park Street in Stoughton, MA