133 Maple St., Stoughton

133 Maple Street in Stoughton MA